Regulamin


1. Akceptacja regulaminu Strony
2. Informacja na temat treści dostępnych na stronie
3. Prawa autorskie
4. Rejestracja na stronie w celu przeglądania jej pełnej zawartości
5. Usługi szkoleniowe, świadczone przez Korporacja.NET Sp. z o.o. oraz odpłatnych materiałów
edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej www.akademiaanimatora.pl
I. Definicje
II. Ustalenia wstępne
III. Zapisy na szkolenia otwarte
IV. Płatność za szkolenie stacjonarne i produkty
V. Anulowanie zapisu na szkolenie oraz odstąpienie od umowy.
VI. Zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
VII. Zaistnienie okoliczności nadzwyczajnych po stronie Organizatora
VIII. Polityka cenowa
IX. Zasady postępowania w przypadku wątpliwości co do ceny oferty
X. Program lojalnościowy
XI. Ochrona danych firmowych i osobowych
XII. Postępowanie reklamacyjne
6. Dostępność informacji
7. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja Regulaminu Strony
Każdy kto przegląda stronę www.akademiaanimatora.pl zwany dalej użytkownikiem, oświadcza iż zapoznał się z regulaminem serwisu i akceptuje go.
Każdy użytkownik, który kupuje udział w szkoleniu organizowanym przez Korporacja.NET Sp. z o.o. lub kupuje jakiekolwiek produkty na stronie www.akademiaanimatora.pl, oświadcza, iż zapoznał się z tym regulaminem, a szczególnie mając na uwadze V punkt niniejszego regulaminu, dotyczącym usług szkoleniowych, świadczonych przez Korporacja.NET Sp. z o.o. oraz odpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej www.akademiaanimatora.pl

2. Informacja na temat treści dostępnych na stronie
Wszystkie treści (w postaci tekstów, nagrań dźwiękowych, prezentacji multimedialnych, nagrań wideo) prezentowane na stronie www.akademiaanimatora.pl, w produktach dostępnych na tej stronie oraz na szkoleniach organizowanych przez Korporacja.NET Sp. z o.o. mają charakter edukacyjny oraz informacyjny.

3. Prawa autorskie i patentowe
Właścicielem Marki AKADEMIA ANIMATORA jest Korporacja.NET Sp. z o.o.
Marka „AKADEMIA ANIMATORA” jest prawnie chroniona, wykorzystanie jej nazwy lub nazwy podobnej oraz jej znaku (logo) jest zabronione.
Wykorzystanie treści (w postaci nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, tekstów, prezentacji multimedialnych) dostępnych na stronie www.akademiaanimatora.pl jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie oraz na zasadach odpowiadającym użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady oraz zakres takiego własnego użytku osobistego i dozwolonego użytku publicznego określa ustawa o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
Wykorzystywanie treści (w postaci tekstów, nagrań dźwiękowych, prezentacji multimedialnych, nagrań wideo) dostępnych na stronie www.akademiaanimatora.pl w całości lub w części niezgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, jest naruszeniem praw autorów oraz będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia odpowiednich środków prawnych przeciwko naruszycielom. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie (w całości lub części) treści, o których mowa powyżej, innym podmiotom jest zabronione.
Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw autorskich, jak również prawa własności intelektualnej posiadanych przez Korporacja.NET Sp. z o.o. oraz autorów.
Wszystkie prawa autorskie do treści (w postaci prezentacji multimedialnych, tekstów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych) dostępnych na stronie www.akademiaanimatora.pl należą do firmy Korporacja.NET Sp. z o.o., a wyłączne prawo do korzystania z nich (a w szczególności prawo do rozpowszechniania na dowolnych rodzajach nośników, umieszczania w intrenecie, kopiowania itp.) posiada firma Korporacja.NET Sp. z o.o.

4. Rejestracja na stronie w celu przeglądania jej pełnej zawartości
Użytkownik, rejestrujący się w celu uzyskania dostępu do pełnych zasobów strony www.akademiaanimatora.pl zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia wymaganych pól formularza rejestracji. Użytkownik, który nie wypełni prawidłowo wszystkich wymaganych pól formularza rejestracji, nie otrzyma dostępu do pełnych zasobów strony. Konto użytkownika, który nie wypełnił prawidłowo formularza rejestracji, zostanie usunięte przez administratora strony.
Użytkownik rejestrujący się na stronie www.akademiaanimatora.pl, w celu uzyskania dostępu do pełnych zasobów strony wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Korporacja.NET Sp. z o.o., w celach marketingowych oraz statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. Usługi szkoleniowe, świadczone przez Korporacja.NET Sp. z o.o., odpłatne materiały edukacyjne oraz licencji na nagrania wideo
oraz nagrania dźwiękowe dostępne na stronie internetowej www.akademiaanimatora.pl

I. Definicje
Organizator, Administrator Danych Osobowych – Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 00-511 Warszawa, ul.Nowogrodzka 31, NIP7010384508, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000465664
Serwis, strona – serwis internetowy AkademiaAnimatora.pl dostępny pod adresem https://akademiaanimatora.pl, prowadzony przez Spółkę Technologiczną Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP PL7010384508, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000465664
Kurs, szkolenie – szkolenie stacjonarne, odbywające się w miejscu oraz czasie podanym przez organizatora. Podczas szkolenia uzupełniana jest wiedza uczestników z wybranego zakresu tematycznego określonego programem szkoleniowym przez trenera prowadzącego.
Kurs, szkolenie otwarte – szkolenia, na które ma możliwość się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia. Kalendarz szkoleń otwartych jest publikowany na stronach www.akademiaanimatora.pl.
Kurs, szkolenie ograniczone – szkolenia, na które mogą się zapisać osoby o określonych kwalifikacjach nabytych na wcześniejszych szkoleniach. Kalendarz szkoleń ograniczonych jest publikowany na stronach www.akademiaanimatora.pl.
Konferencja – stacjonarny zjazd, trwający co najmniej jeden dzień, podczas którego odbywają się wykłady prowadzone przez różnych wykładowców, w tym wyznaczonych przez partnerów konferencji. Podczas konferencji w wyznaczonym miejscu mają możliwość znajdować stoiska partnerów konferencji, na których mogą być oferowane produkty lub usługi partnerów konferencji. Na każdą konferencję może zostać przygotowany osobny regulamin, który będzie nadrzędny względem regulaminu strony .
Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Indywidualny Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Serwisu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną (np. spółka komandytowa) i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji na szkolenie za pomocą formularza na stronie www.akademiaanimatora.pl.
Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni Przedsiębiorcy.
Kanał informacyjny – sposób komunikacji Organizatora z Uczestnikiem szkolenia. Obecnie do najczęściej wykorzystywanych kanałów informacyjnych zaliczamy e-mail, telefon i korespondencja tradycyjna.
Produkt – odpłatny materiał edukacyjny, który można nabyć na stronie internetowej www.akademiaanimatora.pl.
Produktem może być:
– Starter Animatora: pakiet produktów na start pracy animatora, szczegółowy, aktualny wykaz produktów w zestawie znajduje się na stronie www.akademiaanimatora.pl
– E-book: książka w formie elektronicznej, zapisana w oznaczonym oraz spersonalizowanym pliku pdf dostarczanym pocztą elektroniczną, albo na nośniku optycznym CD albo DVD
– Zapis wideo ze szkolenia stacjonarnego dostępny online (w formie zapisu VOD), albo na nośniku optycznym (CD albo DVD)
– Książka, albo produkt nagrany na nośnik CD, albo DVD może zostać dostarczony pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera lub zostać odebrany osobiście w dniu szkolenia.
Serwis internetowy Organizatora – serwis dostępny pod URL http://www.akademiaanimatora.pl
Lista uczestników – rejestr osób wyrażających wolę uczestnictwa w wybranym szkoleniu, uporządkowany alfabetycznie, jednak o udziale w szkoleniu o ograniczonej maksymalnej liczbie uczestników decyduje chronologiczna kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, jeśli liczba chętnych przewyższa maksymalną liczbę uczestników.
Osoba zgłaszająca – Osoba fizyczna, albo firma, zgłaszająca na szkolenie osoby trzecie (np.: członków rodziny, znajomych, pracowników)
Licencja – Opłata za czasowy dostęp do nagrań wideo oraz nagrań dźwiękowych

II. Ustalenia wstępne
Regulamin zakłada, iż wolą uczestnika oraz organizatora jest doprowadzenie do sprawnego przeprowadzenia szkolenia z wybranej przez uczestnika tematyki z udziałem przypisanego do danego terminu trenera prowadzącego.
Organizator udostępnia część swojego serwisu w postaci formularza, który ułatwia użytkownikowi zgłoszenie chęci udziału w wybranym przez siebie szkoleniu. Organizator zakłada, iż osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa jest osobą, za którą się podaje, co jest dodatkowo weryfikowane za pomocą wskazanych w formularzu innych kanałów informacyjnych podczas ustalania dodatkowych szczegółów związanych ze szkoleniem.
Istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w szkoleniu osoby trzeciej, np. firma wykupuje bilet na szkolenie swojemu pracownikowi lub pracownikom.

III. Zapisy na szkolenia otwarte
Każdy ma prawo wyrażenia chęci uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Korporacja.NET Sp. z o.o., na które są jeszcze wolne miejsca. Chęć uczestnictwa w szkoleniu powinna zostać wyrażona za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.akademiaanimatora.pl
W przypadku korespondencji elektronicznej Organizator żąda potwierdzenia jej przeczytania, albo zwrotnej korespondencji potwierdzającej fakt jej przeczytania, jeśli funkcja potwierdzenia przeczytania wiadomości jest nieaktywna, wyłączona, albo nie wykonano akcji potwierdzenia.

Każde zgłoszenie powinno zawierać:
• imię oraz nazwisko osoby, albo osób chcących wziąć udział w szkoleniu, albo kierowanych na szkolenie
• telefon do osoby zgłaszającej, albo osoby odpowiedzialnej z ramienia firmy za prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami
• adres zameldowania osoby, albo osób chcących wziąć udział w szkoleniu, albo kierowanych na szkolenie
• adres e-mail pod który ma być kierowana korespondencja związana z realizacją szkolenia

Po dokonaniu zgłoszenia na szkolenie, fakt ten zostanie potwierdzony ze strony Organizatora przez kanał informacyjny pozostawiający ślad po obu stronach. Domyślnie będzie to potwierdzenie pocztą elektroniczną.
Zgłoszenia na szkolenie można dokonać o każdym czasie, jeśli jednak pozostało niewiele czasu do daty rozpoczęcia szkolenia sugerujemy telefoniczny kontakt z naszym sekretariatem, w celu omówienia szczegółów uczestnictwa w trybie przyspieszonym.
W związku z wdrożoną przez Organizatora procedurą eliminacji pozornych zgłoszeń na szkolenie, mających na celu celowe wprowadzanie w błąd Organizatora co do faktycznego zainteresowania szkoleniem, Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji zgłoszeń pochodzących, albo wskazujących na adresy darmowych skrzynek pocztowych.
W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu, na które brak jest miejsc Organizator poinformuje o tym fakcie proponując zamieszczenie Uczestnika na liście rezerwowej na wypadek zwolnienia się miejsca przez dotychczas zapisanych uczestników. Jeśli do 10 dni przed szkoleniem nie zwolni się żadne miejsce wszystkim osobom z listy rezerwowej zostanie zaproponowane uczestnictwo w szkoleniu w alternatywnym terminie.

IV. Płatność za szkolenie stacjonarne i produkty
Płatności za szkolenie należy dokonać na konto bankowe wskazane przez organizatora w kwocie aktualnie obowiązującej ceny za dane szkolenie.
Płatność za produkty na stronie www.akademiaanimatora.pl możliwa jest na konto bankowe wskazane przez organizatora oraz przez system płatności Dotpay.
Regulamin Płatności Dotpay znajduje się pod adresem https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
Zaksięgowanie wymaganej kwoty na koncie bankowym organizatora lub dokonanie płatności przez System Płatności Dotpay jest potwierdzeniem woli uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnik (albo osoba zgłaszająca uczestnika na szkolenie) upoważnia Organizatora do wystawienia rachunku lub faktury bez podpisu. Odpowiedzialność za podanie poprawnych danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT ponosi uczestnik (albo osoba zgłaszająca uczestnika na szkolenie).

V. Odstąpienie od umowy oraz Anulowanie zgłoszenia na szkolenie.
Zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór dostępny jest w załączniku NR1 (załącznik 1 niniejszego regulaminu), przed upływem tego terminu na adres e-mail: bok@akademiaanimatora.com.pl lub listem poleconym na adres: Korporacja.NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.
W przypadku odstąpienia, umowa uważana jest za nie zawartą, a Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy otrzyma zwrot ceny uiszczonej. Zwrot uiszczonej przez Kupującego mającego status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy kwoty, zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy użył do zapłaty, chyba że zgodził się on na inny sposób zapłaty.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu mającemu status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora (Sprzedawcę) utraci prawo odstąpienia od umowy lub o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego mającego status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, o czym Użytkownik jest informowany przed zawarciem Umowy lub skorzystaniem z Oferty.

Uczestnik (albo osoba zgłaszająca uczestnika na szkolenie) jest zobowiązany do informowania Organizatora o każdej okoliczności mogącej mieć wpływ na brak obecności uczestnika na szkoleniu, na które został zapisany.
Anulowania zapisu na szkolenie może dokonać uczestnik (albo osoba zgłaszająca uczestnika na szkolenie), przy czym tylko osoba zgłaszająca uczestników na szkolenie ma możliwość anulować zapisy dla wielu uczestników kierowanych przez siebie.
Anulowanie zapisu oznaczać może utratę zniżek wynikających z zapisu w przedsprzedaży oraz może oznaczać zmianę ceny dla innych uczestników kierowanych na szkolenie przez tą samą osobę zgłaszającą, jeśli obniżka ceny wynikała z liczby osób kierowanych na szkolenie.
W szczególnych przypadkach organizator ma możliwość rozważyć zwrot opłaty wniesionej za udział w szkoleniu, na podstawie prośby złożonej po upływie okresu zagwarantowanego przez ustawę. Po upływie terminu ustawowego rezygnacja może się wiązać z zapłatą opłaty umownej, zależnej od kosztów poniesionych przez Organizatora przypadających na liczbę uczestników kierowanych przez osobę zgłaszającą. Opłata umowna ma na celu pokrycie kosztów produkcji materiałów dydaktycznych, certyfikatów oraz zaświadczeń, wynagrodzenia trenera, albo trenerów prowadzących oraz ewentualnych kar umownych nałożonych na Organizatora za rezygnację z wynajmu sal dydaktycznych lub usług gastronomicznych.
Organizator ma możliwość odstąpić od opłaty umownej w przypadku stałej współpracy z osobą zgłaszającą, albo jeśli koszty opłaty umownej w rozrachunku ogólnym szkolenia są niewielkie i mogą zostać uznane za koszty związane z ryzykiem gospodarczym Organizatora.
Brak obecności na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827)) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
W przypadkach szczególnych, Organizator ma możliwość podjąć decyzję o odstąpieniu od naliczenia wyżej wymienionej opłaty.
W przypadku jeśli osoba, która ukończyła szkolenie i otrzymała Certyfikat, chciałaby otrzymać dodatkowy duplikat Certyfikatu, powinna napisać prośbę w tej sprawie na adres bok@akademiaanimatora.com.pl podając informacje: o jakie szkolenie chodzi, kiedy oraz gdzie odbywała szkolenie, adres do wysyłki. Koszt wydania każdego duplikatu to 35 zł płatne na konto Korporacja.NET Sp. z o.o. min. 4 dni przed wysłaniem duplikatu.

VI. Zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
Organizator ma możliwość zmienić termin szkolenia do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, jeśli frekwencja nie gwarantuje rentowności przedsięwzięcia szkoleniowego. W szczególnych przypadkach Organizator ma możliwość podjąć decyzję o realizacji szkolenia, pomimo braku jego rentowności.
Wszyscy zapisani na szkolenie uczestnicy zostają powiadomieni o fakcie zmiany terminu szkolenia telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy podany podczas zapisu na szkolenie. W korespondencji Organizator poinformuje o nowym terminie szkolenia, albo o czasie w jakim nowy termin szkolenia zostanie ogłoszony, chyba że rekrutacja na szkolenie nie będzie ponawiana. Wszyscy uczestnicy zachowują prawo do obniżek cenowych wynikających z pierwotnego zapisu, albo zyskują takie prawa, jeśli nowy termin jest odległy w czasie. Organizator ma możliwość również przyznać dodatkowe zniżki z tytułu wydłużającego się czasu rekrutacji, albo zaproponować inne, podobne tematycznie szkolenie w preferencyjnej cenie. Dalsze postępowanie uzależnione jest od decyzji uczestnika, albo osoby zgłaszającej, która może:
• zaakceptować nowy termin szkolenia – w tym przypadku otrzyma potwierdzenie zapisu na nowy termin szkolenia
• odrzucić nowy termin szkolenia – w tym przypadku uczestnictwo jest anulowane i dokonywany jest zwrot uiszczonej kwoty przez uczestnika za szkolenie. Zwrot uiszczonej kwoty, następuje przelewem na konto, z którego uczestnik dokonał zapłaty przelewem bankowym.
• zaakceptować wybór alternatywnego szkolenia – w tym przypadku otrzyma potwierdzenie zapisu na nowe szkolenie

VII. Zaistnienie okoliczności nadzwyczajnych po stronie Organizatora
W przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, na które Organizator nie ma wpływu oraz które były niemożliwe do przewidzenia, Organizator powiadomi wszystkich Uczestników szkolenia o ich wystąpieniu najszybciej jak to jest możliwe telefonicznie, a następnie drogą elektroniczną. Ich wystąpienie może skutkować zmianą terminu szkolenia, albo zmianą prowadzącego, jeśli zastępstwo takie nie byłoby ze szkodą dla Uczestników szkolenia.
W korespondencji Organizator poinformuje o nowym terminie szkolenia, albo o czasie w jakim nowy termin szkolenia zostanie ogłoszony, chyba że rekrutacja na szkolenie nie będzie ponawiana. Wszyscy uczestnicy zachowują prawo do obniżek cenowych wynikających z pierwotnego zapisu, albo zyskują takie prawa, jeśli nowy termin jest odległy w czasie. Organizator ma możliwość również przyznać dodatkowe zniżki z tytułu wydłużającego się czasu rekrutacji, albo zaproponować inne, podobne tematycznie szkolenie w preferencyjnej cenie. Dalsze postępowanie uzależnione jest od decyzji uczestnika, albo osoby zgłaszającej, która może:
• zaakceptować nowy termin szkolenia – w tym przypadku otrzyma potwierdzenie zapisu na nowy termin szkolenia
• odrzucić nowy termin szkolenia – w tym przypadku uczestnictwo jest anulowane i dokonywany jest zwrot uiszczonej kwoty przez uczestnika za szkolenie. Zwrot uiszczonej kwoty, następuje przelewem na konto, z którego uczestnik dokonał zapłaty przelewem bankowym.
• zaakceptować wybór alternatywnego szkolenia – w tym przypadku otrzyma potwierdzenie zapisu na nowe szkolenie
Za sytuacje nadzwyczajne po stronie organizatora uznaje się:
• czasową, albo trwałą niezdolność do pracy trenera prowadzącego, trenera współprowadzącego, a także (w przypadku niektórych szkoleń) członków ekipy technicznej, uniemożliwiające realizację szkolenia w zakładanym terminie
• zdarzenia nagłe uniemożliwiające trenerowi, trenerowi współprowadzącemu, albo ekipie technicznej dojazd do miejsca szkolenia, na które nie mają oni wpływu, np. strajk komunikacji, blokady dróg, paraliże komunikacyjne wynikłe z nagłego załamania pogody itp.
• sytuacje mogące mieć wpływ na życie oraz zdrowie trenera prowadzącego lub / i współprowadzącego, albo członków ekipy technicznej takie jak stan zagrożenia terrorystycznego, skażenie terenu, stan wojenny itp.

VIII. Polityka cenowa
Organizator ma możliwość dowolnie kształtować politykę cenową w ramach oferowanych przez siebie szkoleń oraz produktów. Ceny za szkolenia mogą wynikać z akcji promocyjnych organizowanych przez Organizatora samodzielnie, albo we współpracy z partnerami biznesowymi. Ogłoszenie ceny za wybrane szkolenie następuje poprzez jej publikację w Serwisie internetowym Organizatora. Tylko cena publikowana w Serwisie Organizatora www.akademiaanimatora.pl jest ceną wiążącą. Cena może ulegać zmianom, w zależności np. od czasu pozostającego do szkolenia, lub
• może ulec obniżeniu w przypadku zapisów określanych mianem przedsprzedaży
• może ulec obniżeniu w przypadku krótkiego czasu do zapisu (last minute)
• może ulec obniżeniu z innych powodów, np. w celu aktywizacji grup społecznych
• może zmieniać się w zależności od łączenia opcjonalnych usług.

Cena szkolenia może podlegać zmianie na podstawie rozmaitych akcji promocyjnych, które mogą dodatkowo wpływać na jej wysokość. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny publikowane w serwisach internetowych oraz na stronach pośredników w sprzedaży usług szkoleniowych innych niż Serwis internetowy Organizatora – www.akademiaanimatora.pl.
Jeśli osoba zgłaszająca kieruje na szkolenie więcej niż jedną osobę, może otrzymać dodatkowy rabat, wynikający z ilości osób zgłoszonych na szkolenie.
Ostateczna cena do opłaty przez osobę zgłaszającą jest wyliczana przez Organizatora na podstawie zgłoszenia, albo zgłoszeń oraz wysyłana drogą elektroniczną razem z potwierdzeniem zgłoszenia na szkolenie, albo znajduje się w wysłanej fakturze VAT pro forma.
Przystąpienie kolejnych osób do szkolenia może następować w dowolnym momencie trwania zapisów, chyba że nie ma aktualnie wolnych miejsc. W tym przypadku za ostateczną cenę do zapłaty uznaje się cenę wynikającą z ostatniej informacji od Organizatora, albo z ostatniej wersji faktury VAT pro forma skierowanej do osoby zgłaszającej.
W przypadku jeżeli do szkolenia przystępuje faktycznie mniejsza liczba osób niż została zgłoszona, należność za szkolenie zostanie przywrócona do poziomu sprzed obniżki a faktura dokumentująca szkolenie zostanie skorygowana do prawidłowej wysokości.
Cena szkolenia otwartego, albo ograniczonego nie obejmuje innych kosztów niż koszt szkolenia, a w szczególności nie obejmuje kosztów parkingu, noclegów, dojazdu uczestników i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie danego szkolenia.

IX. Zasady postępowania w przypadku wątpliwości co do ceny oferty
Jeśli w wyniku jakichkolwiek problemów technicznych, nieuwagi, błędu pisarskiego, błędu ludzkiego, albo innej przyczyny uczestnik, albo osoba zgłaszająca stwierdza rozbieżność pomiędzy ceną znajdującą się w ofercie, a ceną za usługę znajdującą się w korespondencji potwierdzającej zgłoszenie, albo w wystawionej fakturze VAT pro forma i jest to rozbieżność na jego niekorzyść, powinien niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem w celu wyjaśnienia takiego stanu rzeczy.

X. Program lojalnościowy
Osoby, które często korzystają z naszych usług szkoleniowych, mają możliwość otrzymania dodatkowej zniżki na wszystkie, albo wybrane szkolenia albo produkty. Zniżki mają charakter uznaniowy.

XI. Dane osobowe i firmowe
Administratorem danych osobowych jest Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP PL7010384508 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000465664
Podawanie przez Klientów danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację na szkolenie i zawarcie Umowy Sprzedaży. Konsument ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.
Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji Umowy Sprzedaży, sprawnej organizacji szkolenia, realizacji postanowień niniejszego regulaminu, realizacji programu lojalnościowego, a także w celu prowadzenia serwisu, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził dobrowolną zgodę (takich jak przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, realizowanie marketingu bezpośredniego w formie telefonicznej, marketing produktów i usług współpracujących z administratorem) lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Organizatorem a Konsumentem (w szczególności rozpatrywanie zgłoszeń, reklamacji).
Wzięcie udziału w szkoleniu przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje jego wizerunku.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

XII. Postępowanie reklamacyjne
Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie email na adres: bok@akademiaanimatora.com.pl lub listu poleconego na adres: Korporacja.NET Sp.z o.o. 00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia
Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym, numer zamówienia, oraz termin i miejsce szkolenia, którego reklamacja dotyczy, a także konkretne żądanie Uczestnika związane ze składaną reklamacją.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Uczestnika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Organizator rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Uczestnik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

6. Dostępność informacji
Wszelkie informacje dotyczące organizacji szkoleń znajdują się na stronie www.akademiaanimatora.pl
W razie wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu, wybierając jeden z proponowanych sposobów skontaktowania się z nami, dostępnych w zakładce kontakt.

7. Postanowienia końcowe
Regulamin dostępny jest w Serwisie www.akademiaanimatora.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
W celu uniknięcia ryzyka związanego z nadużyciami oraz w celu minimalizacji zjawiska podawania się przez internautów za osoby trzecie, każda interakcja ze strony użytkowników serwisu jest dodatkowo potwierdzana za pomocą alternatywnego kanału kontaktu (adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy). Użytkownik, który nieprawidłowo wypełni pola formularza rejestracyjnego, nie otrzyma dostępu do pełnej zawartości strony.
Każda wizyta na naszej stronie internetowej oraz jej podstronach jest automatycznie rejestrowana. Monitorowana jest każda sekwencja czynności realizowanych w ramach serwisu. W szczególności dotyczy to zamawiania produktów oraz usług szkoleniowych realizowanych przez Organizatora.
Jakakolwiek świadoma oraz zamierzona próba wprowadzenia w błąd Organizatora, w szczególności, co do tożsamości Uczestnika szkolenia i/lub osoby zgłaszającej, ilości Uczestników szkolenia, zakresu szkolenia, terminu oraz sposobu płatności, zostanie uznana za działanie, o którym mowa w art. 286 § 1 kodeksu karnego.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, albo jeśli będą wymagały tego przepisy prawa, Organizator powiadomi o tym fakcie organy wymiaru sprawiedliwości, udostępniając im jednocześnie dane osób dokonujących takich działań.
O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.). Jeśli zasady ogólne świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora wymagając dodatkowych, wykraczających poza obecne brzmienie bądź je częściowo zmieniających ustaleń, może to być możliwe w drodze indywidualnych negocjacji zakończonych podpisaniem stosownych umów oraz oświadczeń gwarantujących wzajemne bezpieczeństwo.
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Administrator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Data aktualizacji regulaminu: 01.01.2021r.


ZAŁĄCZNIK NR 1

………………………
(miejscowość, data)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(przykładowy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Dane Przedsiębiorcy:
Korporacja.NET Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP: 7010384508Dane Konsumenta:

Imię i Nazwisko: ……………………………………..

Adres: ………………………………………………

Nr telefonu / adres e-mail ……………………………………………


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy usług szkoleniowych zawartej dnia ……………….. roku.


podpis Konsumenta

…………………….NOWE Terminy KURSU Animatora - 2021 SPRAWDŹ TERAZ !
Kurs Animatora WROCŁAW - 12.10.2019 Zapisz Się TERAZ !